MODIFICACIÓ NNSS 2/2021 RELATIVA A L’ADAPTACIÓ AL DECRET-LLEI 9/2020 DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI PER GARANTIR EL NOU MODEL TERRITORIAL

Publicació web 22 11 2021


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/modificacio-nnss-22021-relativa-ladaptacio-al-decret-llei