Jutge de Pau, titular i substitut

15-Febrer-2018
S'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin
interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a
aquesta Alcaldia.