Convocatòria pública de subvencions relatives a l'estudi per el curs acadèmic 2022-2023

La present convocatòria té per objecte garantir la igualtat de tots els ciutadans al dret a l'educació, establint una sèrie d'ajudes destinades a compensar les condiciones socioeconòmiques desfavorables dels alumnes.

Les ajudes previstes en la present convocatòria van destinades a l'ensenyament obligatori i post-obligatori i la seva obtenció va condicionada al compliment de certs requisits, tant de caràcter econòmic com de caràcter acadèmic.

Les ajudes objecte de la present convocatòria no creen cap tipus de dret per anys futurs.


Source URL: https://ajsessalines.net/anuncis/convocatoria-publica-de-subvencions-relatives-lestudi-el-curs-academic-2022-2023