O. FISCAL 13.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-13-llicencies-urbanistiques