02-CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial derivat de la instal•lació o existència de portades, balcons, elements constructius tancats, terrasses, miradors, marquesines, sostres, paraments i altres instal•lacions semblants sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana