Canvi mesos dels plenaris ordinaris

14-Gener-2022

L’Ajuntament de Ses Salines tenia establerta (des de la sessió organitzativa d’aquesta legislatura 2019-2023, celebrada el 27-06-2019) la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries, que se celebraven el segon dimarts de cada més imparell.

A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Ses Salines de dia 11 de gener de 2022 es va prendre l’acord de canviar els mesos en els que s’han de fer els plenaris ordinaris, quedant establert ara que aquests es faran el SEGON DIMARTS dels MESOS PARELLS (febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre) a les 08.30 h.

L’acord de ple detallava que aquesta informació s’havia de publicar al BOIB, al web municipal i als taulell d’edictes.

El que es fa públic pel coneixement general.