Comissió de serveis plaça administratiu

07-Novembre-2019
El lloc de treball referit està adscrit a administració general i les funcions que té encomanades són les següents: administració general i d'intervenció.