12-Informació pública aprovació inicial expedient cessió gratuïta de bé patrimonial (part de la parcel.la 14 del polígon 5)