Notícies

12-Març-2009
CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI MUNICIPAL.
Per Decret de Batlia de data 3 de març de l’any 2009 s’aprovà el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte d’obres de Construcció d’un Tanatori Municipal.