Feina i Formació

22-Octubre-2020
Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari 1 plaça vacant de policia local
Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Ses Salines.
31-Agost-2020
Procés 1 plaça vacant de policia local en propietat
Publicam les bases i el document amb la modificació de les mateixes.
18-Agost-2020
Borsí extern Guia Cabrera
Publicam les bases i els requisits.
21-Febrer-2020
Convocatòria borsa policia local de l'Ajuntament de Ses Salines
Actualitzat dia 17 03 2020 amb el Decret de Batlia i l'acta del tribunal qualificador.
20-Novembre-2019
Convocatòria borsa de treball per auxiliar d'Administració general

Actualitzat dia 17 06 2020 amb l'acta tribunal qualificador amb el llistat definitiu.

07-Novembre-2019
Comissió de serveis plaça administratiu
El lloc de treball referit està adscrit a administració general i les funcions que té encomanades són les següents: administració general i d'intervenció.
23-Setembre-2019
Borsa per proveir internament, nomenament provisional, tècnic d'administració general (A1)
Actualitzat dia 07/10/2019 amb el decret d'admesos i exclosos.
10-Juny-2019
Convocatòria borsa de treball per proveir necessitats urgents existents en la policia local
Actualitzat dia 18/07/2019 amb el decret de constitució de la borsa de treball.
11-Gener-2019
Oferta de feina al Centre de Dia de ses Salines

L'empresa concessionària de la gestió del Centre de Dia de ses Salines ha obert el termini de presentació de currícul

29-Novembre-2018
Convocatòria borsa treball tècnic/a administració general adscrit al departament d'urbanisme
Actualitzat dia 30/01/2019 amb el Decret constitució borsa
23-Abril-2018
Convocatòria borsa d'interins enginyer/a tècnic industrial
Actualitzat dia 06 03 2020 amb l'acta del tribunal qualificador.
15-Febrer-2018
Jutge de Pau, titular i substitut
S'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.
23-Novembre-2017
Convocatòria borsa personal tècnic d'atenció sociosanitària (treballador/a familiar)
Actualitzat dia 07/02/2018 amb el decret d'aspirants aprovats.
09-Novembre-2017
Borsa feina per nomenaments interins de tècnic/a d'administració general
Actualitzat dia 25/05/2018 amb acta del tribunal qualificador.
28-Març-2017
Convocatòria borsa de treball d'operaris de brigada amb categoria de peó
Actualitzat dia 29/03/2017 amb l'anunci de la convocatòria del procés selectiu.